MOTORS I BOMBES AGRÍCOLES

  • Bombes d’eix vertical i bombes horitzontals: Aptes per a múltiples aplicacions en instal·lacions de proveïment hidràulic i d’elevació de pressió per a utilització en reg, ús civil i industrial. Eficients, silencioses, de dimensions reduïdes i projectades amb solucions tècniques d’avantguarda per al tractament d’una àmplia topologia de líquids, es caracteritzen per la seva gran flexibilitat d’aplicacions i fàcil manteniment.
  • Electrobombas multicel·lulars: Són recomanades per bombar aigua neta, sense partícules abrasives i líquids químicament no agressius amb els materials que constitueixen la bomba. Els elevats rendiments i l’adaptació a les aplicacions més variades, fins i tot anòmales, fan que siguin una òptima elecció en el sector domèstic, agrícola, industrial i civil; sobretot per a la distribució de l’aigua en acoblament a dipòsits autoclaves.La instal·lació s’ha de realitzar en llocs tancats o protegits de la intempèrie.
  • Bombes centrífugues normalitzades EN733 (DIN 24255): S’utilitzen per fer grups de bombament, sistema de reg per inundació i aspersió, autoclaus i per a diversos llocs de treball a la indústria en general.
  • Bombes per a tractor: Les bombes centrífugues per a tractors són emprades per al bombament d’aigua a les instal·lacions de reg mòbils o semifijas.
  • Bombes de superfície per a aigües residuals: Aptes per al tractament d’aigües negres residuals amb cos en suspensió i substàncies filamentoses, llots bruts, llots actius i de recirculació. Accionades per motors elèctrics, motors tèrmics i presa de força tractor, s’utilitzen en ramats d’animals, sistema de reg i per a la transferència de líquids en general.
  • Bombes injectores: Bomba hidràulica dosificadora d’abonaments líquids o solubles en dissolució, per la seva injecció en l’aigua de reg. Totalment compacta sense altres elements exteriors que les mànegues de connexió i no produeix pèrdua de càrrega en la canonada de l’aigua de reg. Pot automatitzar-se mitjançant un programador, que actuant sobre una electrovàlvula, obriu o tanqui el pas de l’aigua de desguàs.
  • Bombes submergibles: Aptes per a múltiples aplicacions en instal·lacions de proveïment hidràulic i d’elevació de pressió per a utilització en reg, ús civil i industrial. Fàcils d’instal·lar en pous profunds de mesures normalitzades, les bombes elèctriques estan accionades per motors submergibles quant a longitud d’eix i brida d’acoblament.

BOMBES PER TRACTORS

BOMBES

MOTOBOMBA INSONORITZAT

Motobomba Jhon Deere

Motor Motobomba Jhon Deere