Un sistema de cobertura és un total d’aspersors en una instal·lació de reg amb aigua a pressió que consisteix, bàsicament, en una xarxa de ramals portaemisores que, disposats de forma regular, cobreixen la totalitat de la parcel·la o bloc de reg. Les canonades secundàries i els ramals poden disposar-se sobre la superfície o enterrats. El segon cas és el més freqüent dels dos a la nostra Comunitat. Les cobertures enterrades comencen a obrir-se pas doncs, tot i un major cost inicial, les necessitats de mà d’obra són pràcticament nul·les.

Cobertura de aspersores 2
Cobertura de aspersores 1
Cobertura de aspersores

A causa de la majoritària implantació dels sistemes de cobertura total de aspersors, analitzem les característiques del seu funcionament formulant una sèrie de recomanacions que convé seguir a l’hora del seu disseny i maneig.

Caracterització del funcionament d’un sistema de cobertura total d’aspersors

El funcionament d’un sistema de cobertura total està caracteritzat per una sèrie de factors que afecten la instal·lació, com són:

  • Cabal emès (q) per cada aspersor en una hora, que depèn del nombre i grandària dels filtres, així com de la pressió de funcionament.
  • Marc de reg (S), o àrea definida per la separació entre els ramals i la distància entre dos aspersors contigus dins d’un ramal.
  • Pluviometria mitjana del sistema (P); és la relació entre el cabal emès per cada aspersor en una hora i la superfície del seu marc corresponent.
  • Uniformitat de repartiment de l’aigua. Depèn de factors com el propi disseny de l’aspersor, la pressió de funcionament, la velocitat del vent i el marc de reg, principalment.

Recomanacions generals de disseny i maneig d’una cobertura total d’aspersors

  • Disseny de sistema amb una pluviometria baixa, el que evita embassaments i vessaments i permet, entre altres coses, allargar la durada dels regs, regar més superfície a la vegada, disminuir la freqüència d’obertura / tancament de vàlvules i compensar els efectes del vent sobre la uniformitat de repartiment.
  • En general s’aconsegueixen millors uniformitats amb dos filtres en els aspersors, excepte en els sectorials, que han de portar només una per evitar excés d’aigua en les proximitats, a causa del trencament del doll en els retrocessos. No s’han d’intercalar en els ramals aspersors que tinguin diferent nombre de filtres o diferent mides de les mateixes.
  • En un mateix bloc de reg, la diferència de pressió entre l’aspersor més proper al hidrant (el més favorable) i el més allunyat (el més desfavorable) no ha de ser superior del 20% per evitar que la uniformitat de repartiment en el sistema es vegi molt afectada.
  • Regar amb pressions inferiors a 3,5 Kg / m2 per a millorar la uniformitat en condicions de vents moderats i forts, a més d’estalviar energia en la impulsió.
  • Realitzar regs nocturns, sempre que sigui possible, ja que la velocitat del vent nocturn sol ser menor, les pèrdues per evaporació també disminueixen i l’energia elèctrica és més barata.

Contacta amb nosaltres!

Omple el formulari de la nostra pàgina web o truca’ns al +938446733 i t’assessorarem sense compromís.